International Journal of Gerontology

Falling Mechanism during a Dual Task Based on Eye Movement and Frontal Blood Flow in the Elderly

Kazumasa Yamada, Kiminobu Furukawa, Iemasa Hayashi, Takuma Kaiko, Yuta Miyahara, Daisuke Kimura
page 99~104
DOI: 10.6890/IJGE.202304_17(2).0004

The Current Status for Management of Dyslipidemia in Elderly High-Risk Patients in Taiwan: A Real-World Data in a Tertiary Medical Center

Ya-Hui Chang, Chih-Hung Liang, Chia-Ling Tsai, Jen-Yu Chuang, Chih-Chung Hsiao, Yi-Hong Zeng, Yi-Han Chen, Hung-I Yeh, Chao-Feng Lin
page 247~253
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0015

A Better Strategy for Depression Screening in Chinese Elderly Inpatients

Shuo Liu, Xiao-Hong Liu, Xiao-Hong Sun, Lin Kang, Ming-Lei Zhu, Xia Hong, Jiao-Jiao Li, Shuang Jin
page 233~237
DOI: 10.6890/IJGE.202107_15(3).0009