International Journal of Gerontology

Intracranial Vascular Aging: Focusing on the Circle of Willis

Chia-Hung Chen, Chao-Liang Chou, Zong-Yi Jhou, Chung-Yao Huang, Wei-Ming Huang, Chih-Hsin Wang, Hui-Chen Lin, Yu-Chan Chien, An-Bang Zeng, Chun-Chao Huang
page 330~334

Improving Cognitive Function in Older Adults through Mental Abacus Training: A Single-Arm Pilot Study

Li-Kai Huang, Shu-Ping Chao, Mei-Ju Chuang, Yao-Tung Lee, Chia-Pei Lin, Yi-Chun Kuan, Yi-Chen Hsieh, Chaur-Jong Hu, Yao-Mao Chang
page 247~250

Correlation between Serum FGF21 and Cognition in Men and Women Over 60 Years of Age

Dragana Zanini, Vesna Seper, Dejan Javorac, Valdemar Stajer, Milan Cvetkovic, Maja Batez, Tijana Scepanovic, Darinka Korovljev, Goran Vasic, Nebojsa Maksimovic, Sergej M. Ostojic
page 30~33

1 2 > Last page   Go to page