International Journal of Gerontology

Taiwan Dementia Treatment Guideline

Li-Kai Huang, Pai-Yi Chiu, Yi-Chun Yeh, Ya-Ting Chang, Kai-Ming Jhang, Cheng-Sheng Chen, Shu-Ping Chao, Chia-Pei Lin, Wei-Hung Chang, Wei-Pin Hong, Mei-Feng Huang, Ching-Hua Lu, Yao-Tung Lee, Chao-Hsien Hung, Ching-Kuan Liu, Wei Lin, Chiung-Chih Chang, Chau-Jong Hu, Ming-Chyi Pai
page 292~300

Sarcopenia and Associated Factors among Thai Community-Dwelling Older Adults

Pariyakorn Sanguankittiphan, Panita Limpawattana, Pornpimon Chupanit, Matthew Kelly, Kavin Thinkhamrop
page 324~329

Intracranial Vascular Aging: Focusing on the Circle of Willis

Chia-Hung Chen, Chao-Liang Chou, Zong-Yi Jhou, Chung-Yao Huang, Wei-Ming Huang, Chih-Hsin Wang, Hui-Chen Lin, Yu-Chan Chien, An-Bang Zeng, Chun-Chao Huang
page 330~334

Mortality and Prognostic Factors in Patients over 90 Years of Age Admitted in Internal Medicine: A Spanish Prospective Cohort Study

Jose-Manuel Ramos-Rincon, Miranda Albert-Ribera, Manuel Priego-Valladares, Pilar Gonzalez-de-la-Aleja, Mar Garcia-Navarro, Rosario Sanchez-Martinez
page 335~339

1 2 3 4 5 6 > Last page   Go to page