International Journal of Gerontology

IJGE Issue Cover
ISSN: 1873-9598

International Journal of Gerontology

Volume 15, Issue 3

July 2021
page 187~290

Contents

Editorial Comment

Review Article

Original Article

Mental Health Promotion of the Elderly in Nursing Homes: A Social-Cognitive Intervention

Aida Abusalehi, Mohammad Vahedian-Shahroodi, Habibullah Esmaily, Alireza Jafari, Hadi Tehrani
page 221~227

A Better Strategy for Depression Screening in Chinese Elderly Inpatients

Shuo Liu, Xiao-Hong Liu, Xiao-Hong Sun, Lin Kang, Ming-Lei Zhu, Xia Hong, Jiao-Jiao Li, Shuang Jin
page 233~237

Association between the Severity of Glaucoma and Risk of Fractures: A Nationwide Cohort Study

I-Hung Lin, Ching-Long Chen, Chia-Chen Hsu, Ke-Hao Huang, Jiann-Torng Chen, Chi-Hsiang Chung, Chang-Min Liang, Wu-Chien Chien, Yi-Hao Chen
page 238~246

Improving Cognitive Function in Older Adults through Mental Abacus Training: A Single-Arm Pilot Study

Li-Kai Huang, Shu-Ping Chao, Mei-Ju Chuang, Yao-Tung Lee, Chia-Pei Lin, Yi-Chun Kuan, Yi-Chen Hsieh, Chaur-Jong Hu, Yao-Mao Chang
page 247~250

Fasting Blood Interleukin-1β and Interleukin-6 Levels as Predictors of Agitation in Patients with Alzheimer's Disease

Hiroyuki Noto, Yasuhiro Kambayashi, Akinori Hara, Hiromasa Tsujiguchi, Yohei Yamada, Haruki Nakamura, Thao Nguyen, Kotaro Hatta, Tatsuya Honma, Tadashi Konoshita, Hiroyuki Nakamura
page 255~259

Handgrip Strength is Associated with Hypertension among Middle-Aged and Older Community-Dwelling Persons

Ryuichi Kawamoto, Asuka, Kikuchi, Taichi Akase, Daisuke Ninomiya, Teru Kumagi
page 260~265

Relationships of Thyroid Hormones in the Normal Range to Coronary Artery Disease in Different Age Groups

Yujiao Sun, Jinyang Li, Ling Chen, Shijie Zhao, Liye Shi, Haiyan Zhang, Wen Tian, Guoxian Qi
page 272~277

Case Report

Investigation of an Elder Abuse Case in a Convalescent Rehabilitation Ward

Hiromasa Inoue, Nobuko Kawabe, Yoshiro Tsuji, Shinsuke Ishino, Yasukazu Katsumi
page 278~280

A Case Report: An Elderly Right-Sided Colon Cancer Patient with Acute Appendicitis

Jian-Syun Chen, Yu-Wei Chang, Shen-Hung Han, Cheng-Ta Lai, Hsi-Hsien Hsu, Chien-Kuo Liu
page 281~283

Brief Communication

Medical Imagery

Bilateral Erythematous-Edematous Plaques on Armpits

Navarro-Trivino FJ, Ruiz-Villaverde R
page 287~288

Man with Shortness of Breath

Jiun-Harn Tsao, Ching-Chun Wang
page 289~

Letter to the Editor

Superficial Granulomatous Pyoderma: A Case Report

Dan Sun, Yong Liu, Wen-Bin Li, Xiao-Ning Yan
page 290~

CME Test