International Journal of Gerontology

Stratifying the Optimal Thresholds of Point-Of-Care Testing NT-proBNP as Acute Heart Failure Marker in Elder Patients with Impaired Kidney Function

Shih-Chun Chien, Yin-Chen Hsu, Shih-Chao Chien, Po-Hua Su, Kuang-Wei Chou, Ming-Kun Huang, Ya-Hui Hsu, Wei-Yi Kong, Wei-Huai Chiu, Cheng-Hao Ko, Kiew-Kii Lau, Chun-Wei Lee, Chien-Wei Chen, Pang-Yen Chen, Kuo-Song Chang
page 69~73
DOI: 10.6890/IJGE.202301_17(1).0014

Word Memory was Related to Walking Speed Change in a Pre-Frailty One-Year Follow-Up Survey

Ayuto Kodama, Yu Kume, Tomoko Takahashi, Tsuyoshi Ono, Hidetaka Ota
page 153~154
DOI: 10.6890/IJGE.202204_16(2).0016

1 2 > Last page   Go to page