International Journal of Gerontology

Delayed COVID-19 Outbreak in Taiwan

Hung-I Yeh
page 165
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).EC1

Stroke Related to COVID-19 Infection and Vaccination - A Review

Shu-Fan Kuo, Ya-Ju Lin, Helen L. Po
page 180~185
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0003

Use of the Prone Position in Critically Ill COVID-19 Patients: Can the Response Be Predicted?

Yen-Hsiang Tang, Shu-Fen Hsu, Hsin-Pei Chung, Chao-Hsien Chen, Wen-Kuei Chang, Kuan-Chih Kuo, Yen-Ting Chen, Jou-Chun Wu, Chang-Yi Lin, Chieh-Jen Wang
page 191~195
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0005

Contemporary Practice in Telemedicine through Telecommunication Technology during COVID-19 Pandemic in Taiwan - A Single Center Experience

Mei-Mei Chuang, Chang-Yi Lin, Kuo-Tzu Sung, Jui-Peng Tsai, Jen-Yuan Kuo, Wen-Hung Huang, Yung-Chiang Chen, Cheng-Ting Tsai, Cheng-Huang Su, Charles Jia-Yin Hou, Ying-Ju Chen, Ta-Chuan Hung, Hung-I Yeh, Chung-Lieh Hung
page 196~201
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0006

1 2 > Last page   Go to page