International Journal of Gerontology

Post-Stroke Epilepsy: Current Understanding

Wei-En Johnny Tseng, Chih-Yin Lin, Siew-Na Lim, Lu-An Chen
page 2~6
DOI: 10.6890/IJGE.202201_16(1).0001

The Predictors for Good Clinical Outcome in Acute Ischemic Stroke with Internal Carotid Artery Occlusion

Chun-Chao Huang, Zong-Yi Jhou, Yung-Pin Hwang, Hsin-Yao Lin, Chia-Hung Chen, Chih-Hsin Wang, Cheng-Chih Hsieh, An-Bang Zeng, Chun-Hsien Lin, Chao-Liang Chou
page 11~14
DOI: 10.6890/IJGE.202201_16(1).0003

Risk Factor Differences in Calcified and Non-Calcified Cervical Carotid Plaque

Feng Wang, Xiao-Yun Hu, Hai-Xia Zhang, Xiang-Ming Fang, Zhi-Min Cui, Tao Wang, Zheng Dai, Zhuo-Yi Wang, Dao-Liu Guo
page 185~189

Gait and Trunk Movement Characteristics of Chronic Ischemic Stroke Patients

Chia-Yu Hsu, Yuh-Show Tsai, Cheng-Shiang Yau, Hung-Hai Shie, Chu-Ming Wu
page 144~148