International Journal of Gerontology

Fasting Triglycerides is a Risk Factor for Cardiovascular Event in T-SPARCLE Registry in Taiwan

Chun-Yen Chen, Wei-Kung Tseng, Fang-Ju Lin, Yen-Wen Wu, Tsung-Hsien Lin, Yi-Heng Li, Wayne H-H Sheu, Lien-Chi Huang, I-Chang Hsieh, Wen-Harn Pan, Hung-I Yeh, Chau-Chung Wu, Wei-Hsien Yin, Jaw-Wen Chen, on behalf of the Taiwanese Secondary Prevention for Patients with AtheRosCLErotic Disease (T-SPARCLE) Registry Investigators
page 361~366
DOI: 10.6890/IJGE.202110_15(4).0013

Risk Factor Differences in Calcified and Non-Calcified Cervical Carotid Plaque

Feng Wang, Xiao-Yun Hu, Hai-Xia Zhang, Xiang-Ming Fang, Zhi-Min Cui, Tao Wang, Zheng Dai, Zhuo-Yi Wang, Dao-Liu Guo
page 185~189