International Journal of Gerontology

Use of Statins for Post‐Stroke Epilepsy

Wen-Jui Chang, Min-Po Ho
page 210
DOI: 10.6890/IJGE.202307_17(3).0015

Oral Statins and Glaucomatous Visual Field Progression

Wei-Wen Su, Po-Han Yeh, Shian-Sen Shie, Yu-Chun Cheng, Yung-Sung Lee, Su-Chin Shen, Henry Shen-Lih Chen
page 54~58
DOI: 10.6890/IJGE.202301_17(1).0011

The Current Status for Management of Dyslipidemia in Elderly High-Risk Patients in Taiwan: A Real-World Data in a Tertiary Medical Center

Ya-Hui Chang, Chih-Hung Liang, Chia-Ling Tsai, Jen-Yu Chuang, Chih-Chung Hsiao, Yi-Hong Zeng, Yi-Han Chen, Hung-I Yeh, Chao-Feng Lin
page 247~253
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0015

Post-Stroke Epilepsy: Current Understanding

Wei-En Johnny Tseng, Chih-Yin Lin, Siew-Na Lim, Lu-An Chen
page 2~6
DOI: 10.6890/IJGE.202201_16(1).0001