International Journal of Gerontology

A Better Strategy for Depression Screening in Chinese Elderly Inpatients

Shuo Liu, Xiao-Hong Liu, Xiao-Hong Sun, Lin Kang, Ming-Lei Zhu, Xia Hong, Jiao-Jiao Li, Shuang Jin
page 233~237
DOI: 10.6890/IJGE.202107_15(3).0009

Improving Cognitive Function in Older Adults through Mental Abacus Training: A Single-Arm Pilot Study

Li-Kai Huang, Shu-Ping Chao, Mei-Ju Chuang, Yao-Tung Lee, Chia-Pei Lin, Yi-Chun Kuan, Yi-Chen Hsieh, Chaur-Jong Hu, Yao-Mao Chang
page 247~250
DOI: 10.6890/IJGE.202107_15(3).0011

1 2 3 > Last page   Go to page