International Journal of Gerontology

Hematological and Biochemical Changes after Anti-Hepatitis C Virus Therapy in Older Patients

Shu-Jung Tsai, Kuan-Wei Wu, Ming-Jen Chen, Wei-Chen Lin, Ching-Wei Chang, Chen-Wang Chang
page 14~17
DOI: 10.6890/IJGE.202401_18(1).0003