International Journal of Gerontology

Fasting Triglycerides is a Risk Factor for Cardiovascular Event in T-SPARCLE Registry in Taiwan

Chun-Yen Chen, Wei-Kung Tseng, Fang-Ju Lin, Yen-Wen Wu, Tsung-Hsien Lin, Yi-Heng Li, Wayne H-H Sheu, Lien-Chi Huang, I-Chang Hsieh, Wen-Harn Pan, Hung-I Yeh, Chau-Chung Wu, Wei-Hsien Yin, Jaw-Wen Chen, on behalf of the Taiwanese Secondary Prevention for Patients with AtheRosCLErotic Disease (T-SPARCLE) Registry Investigators
page 361~366
DOI: 10.6890/IJGE.202110_15(4).0013

Long-term Mortality, Thrombotic Risk and Bleeding Complications of Very Old Chinese Patients with Atrial Fibrillation and Coronary Stenting

Jian-Yong Zheng, Yu-BinWang, Bo-Yang Zhang, Peng-Fei Liu, Nan-Nan Wang, Yu Chen, Yi-Da Tang, Cheng-Jun Guo, Yun-Dai Chen, Yong-QuanWu, Zhi-Min Ma, Ying-Ming Liu, Yi-Gang Qiu, Tian-Chang Li
page 45~48