International Journal of Gerontology

Loss of Teeth and Coronary Heart Disease Mortality in Older Patients

Yong Zhang, Binxin Cai, Jinyang Wu, Chengshuai Yang, Xiaofeng Xu, Yifeng Qian, Shilei Zhang
page 370~373
DOI: 10.6890/IJGE.202210_16(4).0011

Stroke Related to COVID-19 Infection and Vaccination - A Review

Shu-Fan Kuo, Ya-Ju Lin, Helen L. Po
page 180~185
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0003

Word Memory was Related to Walking Speed Change in a Pre-Frailty One-Year Follow-Up Survey

Ayuto Kodama, Yu Kume, Tomoko Takahashi, Tsuyoshi Ono, Hidetaka Ota
page 153~154
DOI: 10.6890/IJGE.202204_16(2).0016

1 2 3 4 5 > Last page   Go to page