International Journal of Gerontology

Taiwan Dementia Treatment Guideline

Li-Kai Huang, Pai-Yi Chiu, Yi-Chun Yeh, Ya-Ting Chang, Kai-Ming Jhang, Cheng-Sheng Chen, Shu-Ping Chao, Chia-Pei Lin, Wei-Hung Chang, Wei-Pin Hong, Mei-Feng Huang, Ching-Hua Lu, Yao-Tung Lee, Chao-Hsien Hung, Ching-Kuan Liu, Wei Lin, Chiung-Chih Chang, Chau-Jong Hu, Ming-Chyi Pai
page 292~300

Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia Influencing Care Dependency of Older People with Dementia in Geriatric Residential Facilities in Japan

Mizue Suzuki, Hideyuki Hattori, Hajime Oshiro, Takayuki Saruhara, Yoshie Furuta, Kunihiko Abe, Kouji Fukuda, Masao Kanamori
page S18~S22

1 2 > Last page   Go to page