International Journal of Gerontology

Correlation of MI/NAA with MMSE in Alzheimer’s Dementia

Widiana Ferriastuti, Paulus Sugianto, Harianto Notopuro
page 110~113
DOI: 10.6890/IJGE.202304_17(2).0006

Mortality Increase after Hip Fracture in Aged Patients during the First 6 Months of the COVID-19 Epidemic

Marta Zamora-Lozano, Raul Lorenzo, Alvaro Chueca, Maria Embarba, Pilar Burillo-Fuertes, Jorge Albareda, Felicito Garcia-Alvarez
page 35~38
DOI: 10.6890/IJGE.202301_17(1).0007

Taiwan Dementia Treatment Guideline

Li-Kai Huang, Pai-Yi Chiu, Yi-Chun Yeh, Ya-Ting Chang, Kai-Ming Jhang, Cheng-Sheng Chen, Shu-Ping Chao, Chia-Pei Lin, Wei-Hung Chang, Wei-Pin Hong, Mei-Feng Huang, Ching-Hua Lu, Yao-Tung Lee, Chao-Hsien Hung, Ching-Kuan Liu, Wei Lin, Chiung-Chih Chang, Chau-Jong Hu, Ming-Chyi Pai
page 292~300
DOI: 10.6890/IJGE.202110_15(4).0001

1 2 3 4 > Last page   Go to page