International Journal of Gerontology

Effect of Obesity and Vitamin D Levels on Outcome Prediction in Critical Patients

I-Ting Wang, Hsiu-Wu Yang, Kuo-Song Chang, Yu-Jang Su, Chung-Wei Chen, Kuo-Ching Yuan, An-Yi Wang, Yin-Chin Wang, Yin-Yi Han, Li-Kuo Kuo, Yu-Chang Yeh
page 237~242
DOI: doi:10.6890/IJGE.202310_17(4).0005

Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels: Related to Ambulatory Arterial Stiffness Index in Hypertensive Seniors

Canping Jia , Yu Yang , Xudong Zhang , Jun Chen , Hui Chen , Wenhui Wu , Hongxia Cheng , Jing Xue
page 84~88