International Journal of Gerontology

Association between Osteoporosis, Bone Mineral Density Levels and Alzheimer's Disease: A Systematic Review and Meta-analysis

Xiao-Ling Lv , Jing Zhang , Wen-Yan Gao , Wen-Min Xing , Zhou-Xin Yang , Ying-Xing Yue , Ya-Zhen Wang , Guo-Fu Wang
page 76~83