International Journal of Gerontology

Effect of Obesity and Vitamin D Levels on Outcome Prediction in Critical Patients

I-Ting Wang, Hsiu-Wu Yang, Kuo-Song Chang, Yu-Jang Su, Chung-Wei Chen, Kuo-Ching Yuan, An-Yi Wang, Yin-Chin Wang, Yin-Yi Han, Li-Kuo Kuo, Yu-Chang Yeh
page 237~242
DOI: doi:10.6890/IJGE.202310_17(4).0005

Is the Shock Index Associated with Adverse Outcomes among Geriatric Patients with COVID-19 in the Emergency Department Triage?

Chien-Chieh Hsieh, Man-Ju Ting, Chung-Ta Chang, Kuang-Chau Tsai, Yi-You Huang, Fu-Shan Jaw, Chieh-Min Fan, Jen-Tang Sun, Yuan-Hui Wu
page 177~182
DOI: 10.6890/IJGE.202307_17(3).0007

1 2 > Last page   Go to page