International Journal of Gerontology

Effect of Obesity and Vitamin D Levels on Outcome Prediction in Critical Patients

I-Ting Wang, Hsiu-Wu Yang, Kuo-Song Chang, Yu-Jang Su, Chung-Wei Chen, Kuo-Ching Yuan, An-Yi Wang, Yin-Chin Wang, Yin-Yi Han, Li-Kuo Kuo, Yu-Chang Yeh
page 237~242
DOI: doi:10.6890/IJGE.202310_17(4).0005

Loss of Teeth and Coronary Heart Disease Mortality in Older Patients

Yong Zhang, Binxin Cai, Jinyang Wu, Chengshuai Yang, Xiaofeng Xu, Yifeng Qian, Shilei Zhang
page 370~373
DOI: 10.6890/IJGE.202210_16(4).0011

Sarcopenia and Associated Factors among Thai Community-Dwelling Older Adults

Pariyakorn Sanguankittiphan, Panita Limpawattana, Pornpimon Chupanit, Matthew Kelly, Kavin Thinkhamrop
page 324~329
DOI: 10.6890/IJGE.202110_15(4).0006

1 2 > Last page   Go to page