International Journal of Gerontology

Intracranial Vascular Aging: Focusing on the Circle of Willis

Chia-Hung Chen, Chao-Liang Chou, Zong-Yi Jhou, Chung-Yao Huang, Wei-Ming Huang, Chih-Hsin Wang, Hui-Chen Lin, Yu-Chan Chien, An-Bang Zeng, Chun-Chao Huang
page 330~334