International Journal of Gerontology

Contemporary Practice in Telemedicine through Telecommunication Technology during COVID-19 Pandemic in Taiwan - A Single Center Experience

Mei-Mei Chuang, Chang-Yi Lin, Kuo-Tzu Sung, Jui-Peng Tsai, Jen-Yuan Kuo, Wen-Hung Huang, Yung-Chiang Chen, Cheng-Ting Tsai, Cheng-Huang Su, Charles Jia-Yin Hou, Ying-Ju Chen, Ta-Chuan Hung, Hung-I Yeh, Chung-Lieh Hung
page 196~201
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0006