International Journal of Gerontology

Taiwan Dementia Treatment Guideline

Li-Kai Huang, Pai-Yi Chiu, Yi-Chun Yeh, Ya-Ting Chang, Kai-Ming Jhang, Cheng-Sheng Chen, Shu-Ping Chao, Chia-Pei Lin, Wei-Hung Chang, Wei-Pin Hong, Mei-Feng Huang, Ching-Hua Lu, Yao-Tung Lee, Chao-Hsien Hung, Ching-Kuan Liu, Wei Lin, Chiung-Chih Chang, Chau-Jong Hu, Ming-Chyi Pai
page 292~300