International Journal of Gerontology

Use of the Prone Position in Critically Ill COVID-19 Patients: Can the Response Be Predicted?

Yen-Hsiang Tang, Shu-Fen Hsu, Hsin-Pei Chung, Chao-Hsien Chen, Wen-Kuei Chang, Kuan-Chih Kuo, Yen-Ting Chen, Jou-Chun Wu, Chang-Yi Lin, Chieh-Jen Wang
page 191~195
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0005