International Journal of Gerontology

Effect of Obesity and Vitamin D Levels on Outcome Prediction in Critical Patients

I-Ting Wang, Hsiu-Wu Yang, Kuo-Song Chang, Yu-Jang Su, Chung-Wei Chen, Kuo-Ching Yuan, An-Yi Wang, Yin-Chin Wang, Yin-Yi Han, Li-Kuo Kuo, Yu-Chang Yeh
page 237~242
DOI: doi:10.6890/IJGE.202310_17(4).0005

Sleep in Elderly Patients under Prolonged Mechanical Ventilation: An Observational Study

Chao-Hsien Chen, Ching-Lung Liu, Yu-Chia Lai, Chin-Ching Lin, Mei-Chuan Pai, Kuan-Chih Kuo, Hsin-Pei Chung, Chang-Yi Lin
page 345~349
DOI: 10.6890/IJGE.202110_15(4).0010