International Journal of Gerontology

Improving Cognitive Function in Older Adults through Mental Abacus Training: A Single-Arm Pilot Study

Li-Kai Huang, Shu-Ping Chao, Mei-Ju Chuang, Yao-Tung Lee, Chia-Pei Lin, Yi-Chun Kuan, Yi-Chen Hsieh, Chaur-Jong Hu, Yao-Mao Chang
page 247~250
DOI: 10.6890/IJGE.202107_15(3).0011