International Journal of Gerontology

Risk Factor Differences in Calcified and Non-Calcified Cervical Carotid Plaque

Feng Wang, Xiao-Yun Hu, Hai-Xia Zhang, Xiang-Ming Fang, Zhi-Min Cui, Tao Wang, Zheng Dai, Zhuo-Yi Wang, Dao-Liu Guo
page 185~189