International Journal of Gerontology

Effect of Obesity and Vitamin D Levels on Outcome Prediction in Critical Patients

I-Ting Wang, Hsiu-Wu Yang, Kuo-Song Chang, Yu-Jang Su, Chung-Wei Chen, Kuo-Ching Yuan, An-Yi Wang, Yin-Chin Wang, Yin-Yi Han, Li-Kuo Kuo, Yu-Chang Yeh
page 237~242
DOI: doi:10.6890/IJGE.202310_17(4).0005

What Are the Main Factors Associated with Gait Speed in Older Women with Non-Specific Acute Low Back Pain?

Diogo Carvalho Felicio, Jose Elias Filho, Tulio Medina Dutra de Oliveira, Daniele Sirineu Pereira, Fabianna Resende de Jesus Moraleida, Amanda Aparecida Oliveira Leopoldino, Barbara Zille de Queiroz, Leani Souza Maximo Pereira
page 157~161
DOI: 10.6890/IJGE.202307_17(3).0003

Loss of Teeth and Coronary Heart Disease Mortality in Older Patients

Yong Zhang, Binxin Cai, Jinyang Wu, Chengshuai Yang, Xiaofeng Xu, Yifeng Qian, Shilei Zhang
page 370~373
DOI: 10.6890/IJGE.202210_16(4).0011

Sarcopenia and Associated Factors among Thai Community-Dwelling Older Adults

Pariyakorn Sanguankittiphan, Panita Limpawattana, Pornpimon Chupanit, Matthew Kelly, Kavin Thinkhamrop
page 324~329
DOI: 10.6890/IJGE.202110_15(4).0006

1 2 > Last page   Go to page