International Journal of Gerontology

Loss of Teeth and Coronary Heart Disease Mortality in Older Patients

Yong Zhang, Binxin Cai, Jinyang Wu, Chengshuai Yang, Xiaofeng Xu, Yifeng Qian, Shilei Zhang
page 370~373
DOI: 10.6890/IJGE.202210_16(4).0011

Characteristics and Outcomes of Hospitalized Geriatric Patients with COVID-19 Infection in Taiwan

Hsin-Pei Chung, Kuo-Lun Wu, Chang-Yi Lin, Yen-Hsiang Tang, Chao-Hsien Chen, Jou-Chun Wu, Yen-Ting Chen, Kuan-Chih Kuo, Wen-Kuei Chang
page 207~212
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0008

The Current Status for Management of Dyslipidemia in Elderly High-Risk Patients in Taiwan: A Real-World Data in a Tertiary Medical Center

Ya-Hui Chang, Chih-Hung Liang, Chia-Ling Tsai, Jen-Yu Chuang, Chih-Chung Hsiao, Yi-Hong Zeng, Yi-Han Chen, Hung-I Yeh, Chao-Feng Lin
page 247~253
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0015

1 2 3 4 5 6 > Last page   Go to page