International Journal of Gerontology

Improvement of Goal Attainment of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in High-Risk Patients by Individualized Target Value Reminding Approach

Chao-Feng Lin, Jen-Yu Chuang, Chih-Chung Hsiao, Yi-Hong Zeng, Po-Jen Chang, Ting-Yun Lu, Fang-Ju Sun, Yi-Sinn Lin, Yi-Han Chen, Hung-I Yeh
page 354~360
DOI: 10.6890/IJGE.202110_15(4).0012