International Journal of Gerontology

Influencing Factors of Self-Perceived Health of Older People in a Rural Area in Southern China

Min Xu, Shuzhen Liu, Quanhui Chen, Junling Zhang, Qiumei Liu, Jiansheng Cai, Zhiyong Zhang, Jian Qin
page 29~34
DOI: 10.6890/IJGE.202301_17(1).0006