International Journal of Gerontology

Outcomes of Geriatric Patients with Free SCIP Flap Reconstruction: A Case Series

Hsuan-Yu Huang, Ming-Feng Tsai, Yu-Fan Chen, Chieh-Ming Yu, Chia-Meng Yu, Sheng-Yun Ou, Kwang-Yi Tung, Wen-Chen Huang, Wen-Teng Yao
page 53~57
DOI: 10.6890/IJGE.202401_18(1).0010

Correlation of MI/NAA with MMSE in Alzheimer’s Dementia

Widiana Ferriastuti, Paulus Sugianto, Harianto Notopuro
page 110~113
DOI: 10.6890/IJGE.202304_17(2).0006

1 2 3 4 > Last page   Go to page