International Journal of Gerontology

The Current Status for Management of Dyslipidemia in Elderly High-Risk Patients in Taiwan: A Real-World Data in a Tertiary Medical Center

Ya-Hui Chang, Chih-Hung Liang, Chia-Ling Tsai, Jen-Yu Chuang, Chih-Chung Hsiao, Yi-Hong Zeng, Yi-Han Chen, Hung-I Yeh, Chao-Feng Lin
page 247~253
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0015

Trends and Predictive Factors of Dyslipidemia in the Elderly in Taiwan Based on a 3-Year Longitudinal Study

Nien-Tzu Chang, Yen-Chun Lin, Chi-Hsu Wu, Fu-Chang Hu, Chun-Liang Wu, Shu-Feng Tsai, Shwu-Jiuan Liu
page 325~329

Epidemiology of Dyslipidemia in the Asia Pacific Region

Chao-Feng Lin, Ya-Hui Chang, Shih-Chieh Chien, Yueh-Hung Lin, Hung-I Yeh
page 2~6

Dyslipidemia Management for Elderly People with Metabolic Syndrome: A Mini-Review

Chun-Yen Chen, Chun-Wei Lee, Shih-Chieh Chien, Min-I. Su, Shu-I. Lin, Chung-Wei Cheng, Ta-Chuan Hung, Hung-I Yeh
page 7~11