International Journal of Gerontology

Using Glasgow Coma Scale to Identify Acute Large-Vessel Occlusion Stroke

Yung-Pin Hwang, Chun-Chao Huang, Zong-Yi Jhou, Wei-Ming Huang, Helen L. Po, Chao-Liang Chou
page 64~66
DOI: 10.6890/IJGE.202101_15(1).0013

Long-term Mortality, Thrombotic Risk and Bleeding Complications of Very Old Chinese Patients with Atrial Fibrillation and Coronary Stenting

Jian-Yong Zheng, Yu-Bin Wang, Bo-Yang Zhang, Peng-Fei Liu, Nan-Nan Wang, Yu Chen, Yi-Da Tang, Cheng-Jun Guo, Yun-Dai Chen, Yong-QuanWu, Zhi-Min Ma, Ying-Ming Liu, Yi-Gang Qiu, Tian-Chang Li
page 45~48
DOI: 10.6890/IJGE.201903_13(1).0009