International Journal of Gerontology

Loss of Teeth and Coronary Heart Disease Mortality in Older Patients

Yong Zhang, Binxin Cai, Jinyang Wu, Chengshuai Yang, Xiaofeng Xu, Yifeng Qian, Shilei Zhang
page 370~373
DOI: 10.6890/IJGE.202210_16(4).0011

Paget's Disease of the Male Breast

Shih-Ting Chen, Chien-Ming Chao, Wei-Ting Lin
page 407
DOI: 10.6890/IJGE.202210_16(4).0020

1 2 3 4 5 6 > Last page   Go to page