International Journal of Gerontology

A Better Strategy for Depression Screening in Chinese Elderly Inpatients

Shuo Liu, Xiao-Hong Liu, Xiao-Hong Sun, Lin Kang, Ming-Lei Zhu, Xia Hong, Jiao-Jiao Li, Shuang Jin
page 233~237
DOI: 10.6890/IJGE.202107_15(3).0009