International Journal of Gerontology

Contributing Factors and Ultrasonographic Findings of Fresh and Chronic Mixed Venous Thrombosis in Post‐Earthquake: A Cross‐Sectional Study

Hiromasa Tsubouchi, Hidenori Onishi, Shinsaku Ueda, Muneichi Shibata, Soichi Enomoto, Fumie Maeda, Takeshi Hirobe, Hiroshi Chiba, Yoshitaka Ota, Satoshi Daitoku, Tami Yamamoto, Kazuhiro Sasaki, Kazuhiko Hanzawa, Yutaka Kai, Yoichiro Hashimoto, Tadanori Hamano, Yasunari Nakamoto, Hiroyuki Hayashi, Osamu Yamamura
page 189~194
DOI: 10.6890/IJGE.202307_17(3).0009