International Journal of Gerontology

The Predictors of Survival in Cirrhotic Patients with Hepatic Hydrothorax

Si-Hsuan Chen, Lo-Yip Yu, Tsang-En Wang, Wen-Chien Huang, Ming-Jen Peng, Ming-Jen Chen, Horng-Yuan Wang, Shou-Chuan Shih, Yu-Jen Chen, Fang-Ju Sun, Ching-Wei Chang, Chia-Yuan Liu
page 56~60