International Journal of Gerontology

Development of an Age-Friendly Health Service Recognition Framework for Primary Health Centers in Taiwan

Chen-I Shih, Yueh-Han Hsu, Hui-Fei Yang, Hsi-Lung Hung, Shu-Li Chia, Ying-Wei Wang, Wei Chen, Sheng-Yu Fan
page 58~63
DOI: 10.6890/IJGE.202101_15(1).0012